Banff 01/19

All photos were taken on a Minolta x-700.

B/W Photos are taken on Ilford HP5 Plus-400.

Colour Photos are Kodak Tri-X400.